Back to top

Dades bàsiques

Titulació

Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (MUDIC), títol oficial expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Direcció

Dr. Ariel Guersenzvaig

Durada // Horari

Anualment es realitza una edició de setembre a juny // De dilluns a divendres, de 17.00 h a 21.15 h majoritàriament. Els complements formatius es realitzen al matí durant el primer trimestre

Places nou accés

40

Crèdits

60 ECTS

Idioma

Castellà i algunes classes en anglès. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials i conferències impartides podran donar-se en aquest idioma

Preu

Curs 2018-2019: 10.400 € (més 500 € en concepte de drets de matrícula)

Presentació

 

El Màster en Disseny i Comunicació és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que té per objectiu l'especialització professional i la iniciació en activitats investigadores sobre i des del disseny.

El MUDIC, Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació, possibilita l'accés a un programa de doctorat.


El Màster Universitari forma professionals i investigadors amb les competències necessàries per dur a terme projectes de disseny en tot tipus de contextos, cosa que habilita al comunicador i al dissenyador en la concepció d'estratègies de disseny, en la seva formalització en formes concretes i en l'anàlisi i reflexió sobre la pròpia pràctica del disseny.
El MUDIC forma part de l'oferta de postgraus oficials de la Universitat Pompeu Fabra.
El MUDIC està estructurat en 60 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), en el qual un crèdit equival a unes 25-30 hores de treball per part de l'estudiant. L'activitat docent es desenvolupa generalment per les tardes, de dilluns a divendres, de finals de setembre a mitjans de juny.

Sessió informativa


Mira la sessió informativa en streaming en aquest enllaç

Acreditació

En aquests moments, ELISAVA Escola Superior de Disseny –centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra- es troba en ple procés d’acreditació de la seva titulació de Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (MUDIC). Es tracta d'un procés contemplat en el Marc per a la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació impulsat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que afecta tots els graus, màsters universitaris i programes de doctorat impartits per les universitats que conformen el nostre sistema universitari.

D’aquesta manera, ELISAVA ha de lliurar en breu a aquesta Agència un Autoinforme d’acreditació que conté diversos estàndards relatius a la qualitat (entre altres aspectes) del seu màster universitari i de l’Escola. AQU Catalunya, després de la visita que la Comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació realitzarà a l'Escola aproximadament el mes d’abril de 2018 i en base a aquest informe, emetrà un Informe d’acreditació de les titulacions d’ELISAVA.

Com a part d'aquest procés, s’inicia ara una fase de consulta pública d’aquest Informe per tal que tots els membres dels diferents grups d’interès que conformen la comunitat ELISAVA (estudiants, professors, personal d’administració i serveis...) puguin consultar-lo i, si s’escau, fer arribar els seus comentaris i suggeriments als responsables de l’Informe mitjançant el correu acreditacio@elisava.net.

D’aquesta manera, es pot consultar aquest Informe des d’avui i fins el proper 19 de desembre de 2017. Totes les contribucions a aquest document que es rebin en el termini anteriorment assenyalat, seran avaluades pel Comitè Intern d’Acreditació i, si s’escau, incloses en el redactat final del Document.

Consulta l'Autoinforme d'acreditació

Qualitat i indicadors de la titulació

ELISAVA Escola Universitària de Barcelona. Disseny i Enginyeria posa molt d’èmfasi en l’aplicació d’un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ_ELISAVA) que faciliti l’acompliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA); Sistema el qual vincula aquests processos d’avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal adaptar-lo a la realitat canviant de l’Escola. 

En aquest espai es pot consultar tota la informació pública relativa a la política de qualitat d’ELISAVA i a les mesures més destacades relatives a la millora de la seva gestió i serveis, així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de la titulació, indicadors de satisfacció i de totes les activitats que estan vinculades a aquesta titulació. 

 

Documentació SGIQ_ELISAVA

Indicadors de l'ensenyament

Memòria de verificació

Informes de seguiment

Procés d'acreditació

Pla d'Acció Tutorial

CV del professorat i la seva aportació al MUDIC

Sol·licitud d'informació