Back to top

Accés i admissió

REALITZAR PREINSCRIPCIÓ

CONSULTAR LA MEVA PREINSCRIPCIÓ

 

Requisits d’accés

Per sol·licitar plaça en un Màster Universitari cal tenir un títol homologat de:

  • Llicenciat, enginyer, arquitecte.

  • Titulació de grau de la nova estructura d’estudis que s’implantarà en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

També poden accedir al programa de Màster amb títol de:

  • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic. En aquests casos el títol que s’obtindrà no donarà accés posteriorment a un programa de doctorat.

Normativa acadèmica


Matrícula

Els estudiants s’han de matricular obligatòriament de tots els crèdits del màster.

L’estudiant ha de formalitzar la matriculació del màster dins els terminis fixats per ELISAVA i cal aportar els originals tant del títol com del certificat de l’expedient acadèmic amb tots els requeriments especificats anteriorment. Aquesta documentació és imprescindible a l’hora de formalitzar la matrícula.

L’acceptació de la sol·licitud per part d’ELISAVA va està condicionada a la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud, al compliment per part de l’estudiant dels requisits establerts a la normativa vigent per accedir al màster mitjançant els originals de la documentació i al pagament complet de la matrícula en la forma i terminis establerts.

 Molt important

Els cursos s’imparteixen en llengua castellana i anglesa (només algunes classes).
 És requisit indispensable parlar, escriure i entendre el castellà per tal de seguir correctament el Màster Universitari.